สารจากเมธีวิจัย

สังคมไทยกำลังเผชิญปัญหากับผลกระทบต่อสุขภาพจากปัญหาสิ่งแวดล้อม มลพิษ และสารเคมีต่างๆ จากการพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและภาคอุตสาหกรรม การริเริ่มสร้างกระบวนการเรียนรู้และวิจัยร่วมกัน ผ่านกลุ่มวิจัยด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพในคนไทย (Center for Risk Analysis and Health Surveillance (C-RAHS) for Thai Population) ของกลุ่มอาจารย์และนักวิจัยในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ภายใต้การสนับสนุนจากกองทุนรัชดาภิเษกสมโภช จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (GCURS_59_06_79_01) นั้น จะเป็นส่วนหนึ่งที่บทบาทต่อสังคมในการยกระดับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี โดยสามารถให้คำปรึกษาหรือวิเคราะห์ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพ รวมทั้งถ่ายทอดองค์ความรู้และสื่อสารให้กับสังคม ตามกรอบแนวทางการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยหลัก 4 ด้าน คือ 1) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพสังคมเกษตรกรรม 2) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพเขตเมือง 3) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพจากการประกอบอาชีพ 4) การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพการปนเปื้อนจากสิ่งแวดล้อมและอุตสาหกรรม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการดำเนินงานของกลุ่มวิจัยด้านการวิเคราะห์ความเสี่ยงและเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพในคนไทยนี้ จะเป็นเกียรติภูมิและเป็นความท้าทายใหม่ที่มีคุณค่าต่อสังคมในอนาคต

 วัฒน์สิทธิ์ ศิริวงศ์ – เมธีวิจัย

 

C-RAHS

RESEARCH AREA

AGRICULTURAL HEALTH

The current industrial agriculture system promotes the reliance on agrochemicals, both synthetic fertilizers and pesticides, the need to use large amount of pesticides to control pests .... 

more

INDUSTRIAL & ENVIRONMENTAL

Industrial sector in Thailand is rapidly growing and increasing more productivity. Toxic pollutants from production process to waste control become the health concerns .... 

more

OCCUPATIONAL HEALTH

Occupational health hazards are included chemical hazards, physical hazards, ergonomics and psychosocial hazards, etc. Examples of chemical hazards are .... 

more

URBAN HEALTH

Over the past decade, Thailand has been challenging for expanding urban area horizontally. People tend to move from local to urban area because cities provide great .... 

more

"The C-RAHS is a new privilege and challenge. It will be valuable to the society in the future." ----- Wattasit Siriwong, PI -----